Privacyverklaring

1. Bescherming van persoonsgegevens in een overzicht

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.
 

Verwerking van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de beheerder van de website. Diens contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verwerkt doordat u deze ons meedeelt. Dit kunnen bijv. gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.
Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek van onze website door onze IT-systemen verwerkt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Het verwerken van de gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen voor de analyse van uw surfgedrag gebruikt worden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht op gratis informatie over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft verder het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming kunt u altijd via het adres in de colofon contact met ons opnemen. Verder heeft u een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt normaal gesproken anoniem. Het surfgedrag kan niet op u teruggevoerd worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door de tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in onze privacyverklaring onder het kopje “Modules van derden en analysetools.”
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden wordt u in deze privacyverklaring geïnformeerd.
 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van persoonsgegevens

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van persoonlijke gegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en deze privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, dan worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verwerken en waarvoor wij deze gebruiken. Deze verklaring legt ook uit, hoe en met welk doel dat gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. tijdens communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.
 

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Oehmen & Reitsma, Übersetzer Partnerschaft
Schönhauser Allee 59
10437 Berlijn
Duitsland
Telefoon: +49-(0)30-767319-400
E-Mail:
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.) beslist.
 

Herroeping van uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een al verstrekte toestemming op elk moment herroepen. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schending van de regelingen t.b.v. gegevensbescherming heeft de betroffen persoon een recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor juridische vragen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens is de Landesdatenschutzbeauftragte (de door de overheid aangewezen persoon die waakt tegen het misbruik van persoonsgegevens) van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van Datenschutzbeauftragten en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
 

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in vervulling van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.
 

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals de aanvragen die u aan ons als beheerders stuurt, een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser “https://” in plaats van “http://” en een slot-symbool vertoont en het slot-symbool in de adresregel.
Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, dan kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden meegelezen worden.
 

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de afkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd via het adres in de colofon contact met ons opnemen.
 

Bezwaar tegen reclame via e-mail

Het gebruik van de in de colofon gepubliceerde contactgegevens voor het versturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor bij ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.
 

3. Functionaris gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming

We zijn niet wettelijk verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen.
 

4. Verwerking van gegevens op onze website

Cookies

Deze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek weer herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of helemaal uitsluiten of het automatische verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.
Cookies die voor het uitvoeren van de elektronische communicatieprocessen of voor het beschikbaar maken van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagen-functie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde ter beschikking stelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, dan worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.
 

Server-logfiles

De provider van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logfiles. Deze stuurt uw browser automatisch naar ons toe. Deze informatie omvat:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de contact makende computer
  • Moment van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.
De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 punt b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het vervullen van een contract of voorcontractuele maatregelen toestaat.
 

Contactformulier

Als uw ons via een contactformulier aanvragen stuurt, dan worden uw gegevens uit het contactformulier inclusief de contactgegevens die u heeft ingevoerd, voor het verwerken van de aanvraag en voor verdere vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
Het verwerken van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Hiervoor is een vormloze mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd, blijven bij ons, totdat u ons opdraagt deze te verwijderen, uw toestemming tot opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.
 

Commentaarfunctie

Bij gebruik van de commentaarfunctie op deze website worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is ingevoerd en de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen en op de website gepubliceerd. Verder wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokkene door een gepubliceerd commentaar de rechten van derden schendt of illegale inhoud publiceert. Uw e-mailadres hebben wij nodig om contact met u op te nemen indien een derde de rechtmatigheid van de door u gepubliceerde inhoud betwist. De rechtsgronden voor de opslag van uw gegevens zijn de punten b) en f) van artikel 6, lid 1 AVG. Wij behouden ons het recht voor commentaren te verwijderen indien derden de rechtmatigheid daarvan aanvechten.
 

5. Social Media

We gebruiken op onze website c’t-project “Shariff”. “Shariff” vervangt de gebruikelijke share-buttons van sociale netwerken en beschermt daarmee bezoekers bij het surfen.
“Shariff” integreert de share-buttons van sociale netwerken op onze website alleen als een afbeelding. Deze afbeelding bevat een link naar het bijbehorende sociale netwerk. Door te klikken op de betreffende afbeelding wordt u naar de dienst van het betreffende netwerk doorgeleid. De Shariff-button maakt alleen contact tussen het sociale netwerk en onze bezoekers, als de bezoeker actief op de share-button klikt. Alleen dan worden uw gegevens naar het betreffende sociale netwerk verzonden. Als u niet op de Shariff button klikt, dan wordt er geen informatie tussen u en de sociale netwerken uitgewisseld. Meer informatie over het c’t-project “Shariff” vindt u op http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (Duitstalig).
Meer informatie en de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens van GitHub vindt u onder https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.
 

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online-aanbod als zijn reclame te optimaliseren.
 

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de USA ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 

Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven. U kunt ook voorkomen dat deze gegevens door Google verwerkt worden door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 

Bezwaar maken tegen het verwerken van gegevens

U kunt het verwerken van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat het toekomstige verwerken van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
 

Contractgegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van contractgegevens gesloten en vervullen de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van Google Analytics volledig.
 

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten gemaakt worden, die uitspraken over de leeftijd, het geslacht en interesses van de bezoekers van de site bevatten. Deze gegevens stammen uit interesse-gerelateerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot bepaalde personen herleid worden. U kunt deze functie op ieder moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verwerking van uw gegevens door Google Analytics zoals in het punt “Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens” weergegeven in het algemeen verbieden.
 

Google Ads en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google Ads. Ads is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
In het kader van Google Ads gebruiken wij het zogenaamde Conversion-Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet afgelopen, dan kunnen Google en wij herkennen, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina’ is doorgestuurd.
Elke Google Ads-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Ads-klanten teruggevolgd worden. De met behulp van conversion-cookies verzamelde informatie dient ertoe, conversie-statistieken voor Ads-klanten te maken, die voor conversion-tracking gekozen hebben. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal bezoekers dat op hun advertentie geklikt heeft en naar een site doorgestuurd worden, die van een conversion-tracking-tag voorzien is. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik herroepen door de cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstelling te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.
De opslag van “Conversion-Cookies” gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn online-aanbod als zijn reclame te optimaliseren.
Meer informatie over Google Ads en Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/policies/privacy.
U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of helemaal uitsluiten of het automatische verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze site worden beperkt.
 

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, de tijd die de bezoeker van de website op de website doorbrengt of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gesteld van het feit dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het beschermen van zijn online-aanbod tegen misbruik door geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.
 

7. Plugins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde web fonts, die door Google ter beschikking gesteld worden. Bij het oproepen van een site laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Voor dit doel moet de door u gebruikte browser contact met de servers van Google maken. Hierdoor krijgt Google informatie over het feit, dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts gebruikt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.
Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
 

Provenexpert

Op deze pagina’s zijn functies van de dienst Provenexpert geïntegreerd. De aanbieder is Expert Systems AG Quedlinburger Straße 1 10589 Berlijn Duitsland. De Provenexpert-plugins zijn te herkennen aan het blauw/gouden logo op onze site. Een overzicht van de gegevensbeschermingsvoorschriften van de Provenxpert-plugin vindt u op: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen. Hierdoor kan bij het bezoek van onze pagina’s via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Provenexpert-server tot stand gebracht worden. Provenexpert ontvangt daardoor informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht.
 

Fontawesome

Op deze pagina’s zijn inhoud en functies van de dienst Fontawesome geïntegreerd. Een overzicht van de privacyverklaring van het Fontawesome-plugin vindt u op https://fontawesome.com/privacy Hierdoor kan bij het bezoek van onze pagina’s via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Fontawesome-server tot stand gebracht worden. Fontawesome ontvangt hierdoor informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht.
 

Purechat

Onze website gebruikt technologieën van Pure Chat, Inc13835 N Northsight Blvd Suite 205 Scottsdale AZ, 85260 (www.purechat.com) om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyse en om het live-chat-systeem te gebruiken om te reageren op live-supportaanvragen. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die worden verzameld met de Pure Chat-technologieën worden niet gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om het opslaan van Pure Chat-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze internetpagina’s niet meer kunnen worden uitgevoerd.