Foto: Jan Reitsma

Vertaling van uw milieueffectrapport naar het Duits

door | 12. april 2019

Als experts voor teksten op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming helpt ons vertaalbureau Duits u graag bij het vertalen van uw milieueffectrapport (m.e.r.) of Umweltverträglichkeitsstudie (UVS).

Wat is een milieueffectrapport?

Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over plannen en grotere bouwprojecten is in de Europese lidstaten voor bepaalde projecten een milieueffectrapportage verplicht. Hierin worden, alvorens een besluit genomen wordt, de milieueffecten in beeld gebracht. Voorbeelden zijn de bouw van een windpark of het aanleggen van een snelweg. De initiatiefnemer van het project beschrijft in het milieueffectrapport de verwachte effecten van het project voor het milieu. Dit rapport bevat ook alternatieve oplossingen met de bijbehorende milieueffecten. Vergunningen worden onder andere op basis van het milieueffectrapport verleend.

Wetgeving in Nederland

Omdat de landelijke m.e.r.-wetgeving afgeleid is van de EU-richtlijn 2011/92/EU, beschikken alle Europese landen een min of meer vergelijkbare m.e.r.-wetgeving.

In Nederland regelt de Wet milieubeheer de m.e.r.-procedure en de inschakeling van de Commissie m.e.r. Het Besluit m.e.r. beschrijft welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn.

Er wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen een plan-m.e.r. en een project-m.e.r. Een plan-m.e.r. heeft betrekking op strategische beslissingen van de overheid, bijv. bestemmingsplannen of tracés voor hoogspanningsleidingen. Een project-m.e.r. is nodig bij concrete projecten die mogelijk grote gevolgen voor het milieu hebben, bijvoorbeeld de bouw van een windpark.

… en in Duitsland

In Duitsland is de m.e.r.-plicht landelijk geregeld in het Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). De deelstaten hebben eigen UVPG-wetten waarin de procedure gedetailleerd geregeld is. Welke projecten tot een Umweltverträglichkeitsprüfung verplicht zijn, staat in bijlage 1 van de UVPG.

Analoog aan de Nederlandse plan-m.e.r. en project-m.e.r. zijn er ook in Duitsland twee verschillende soorten van milieurapportage. Een Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geldt voor projecten en is vergelijkbaar met de project-m.e.r. Voor plannen en en programma’s, bijv. bestemmingsplannen, wordt een zogenaamde Strategische Umweltprüfung (SUP) uitgevoerd. Deze is vergelijkbaar met de Nederlandse plan-m.e.r.

Wanneer moet een m.e.r. of UVP vertaald worden?

Bij m.e.r- of UVP-plichtige projecten die zich in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland bevinden, werken de Nederlandse en Duitse overheden samen. Hiervoor hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van Nederland en het Bondsministerie van Milieu, Natuurbescherming en Nucleaire Veiligheid van Duitsland in 2014 een gemeenschappelijke verklaring ondertekend. In deze verklaring is onder andere geregeld, hoe de overheden en het publiek in het betreffende buurland bij de m.e.r.-procedure betrokken moeten worden. Denk hierbij aan het informeren van het publiek en inspraakprocedures.

In de bovengenoemde gemeenschappelijke verklaring zijn o.a. criteria voor de informatieplicht vastgelegd. Bij projecten die binnen 5 km van de grens liggen, moet het buurland altijd geïnformeerd worden. Bij projecten die verder van de grens liggen, maakt het bevoegd gezag zelf een inschatting of het buurland geïnformeerd moet worden.

Dit betekent dat bij een deel van de m.e.r.-plichtige projecten die dichtbij de Nederlands-Duitse grens liggen, relevante documenten, o.a. de algemeen begrijpelijke samenvatting, vertaald moeten worden. Ook andere voor het publiek relevante informatie moet eventueel vertaald worden, met name documenten die betrekking hebben op grensoverschrijdende milieugevolgen. De Duitse wetgeving voorziet ook een vertaling van het besluit inzake de vergunning.

Erfahrungen & Bewertungen zu Oehmen & Reitsma, Übersetzer Partnerschaft